Bookmark and Share

Al Gaddafi na hira - HAUSA

Kana/kina da rubutun hausa?
Ka taimake mu da fassarar.


A tuntube mu !